Moderna astrologija i njen uspon

Naziv “Moderna astrologija” je pojam koji  bi najviše opisao sveprisutnu  popularnu astrologiju ili astrologiju za šire narodne mase, koja se pararelno razvijala sa tzv. modernim dobom koje je kulturološki obilježeno renesansnim pokretom koji započinje krajem XIV i traje odprilike do XVII vijeka.  Već tada u tom istorijskom periodu počeo je uspon moderne astrologije, a sunovrat tradicionalne, klasične ili prave astrologije.  Od XVII vijeka, preciznije od XVIII vijeka, pa sve do dan danas traje i na snazi je neprava, moderna ili hibridna astrologija, a popularizaciji iste su doprinjeli i sve više doprinose mediji koji  šire neistine i dezinformacije o ovoj uzvišenoj umjetnosti zvijezda. Dokazi širenja neistina i nerazumijevanja astrologije su tu ispred nas, a potrošačko društvo kakvo je danas čini se više nego ikada prihvata sve što mu se servira putem medija uz odsustvo bilo kakve kritičke misli,  a izuzetak naravno nije ni astrologija.

Iz prednje navedenog, jasno je zaključiti šta je svrha hibridne, moderne/ neprave astrologije, a to je isključivo i samo sticanje materijalne dobiti iskamčene površnim, nejasnim, često i manipulativnim tumačenjima horoskopa sa polovičnim ili bez osnovnih podataka kako bi se valjano protumačio svaki horoskop.  Posledice takvog odnosa prema astrologiji su dalekosežne, pa pored praznog novčanika i bolnog otrežnenja ako do njega uopšte i dođe,  ringišpil moderne astrologije nastavlja da se i dalje okreće pa ko se upeca upecao se. Nastavljajući tako da se okreće sve više se širi neznanje, dezinformacije  o astrologiji pa astrološke usluge najčešće sve više liče na instant mađioničarske trikove, prožete groteskom i neozbiljnošću astrologa, težeći da bez izuzetka udovolje narcisoidnom covjeku današnjice što imamo priliku da vidimo kako u virtuelnom svijetu tako i u našoj svakodnevnici. Prethodno navedeno se lako da nadovezati na prauzrok naopakog mehanizma djelovanja moderne astrološke misli, a to je prvo i osnovno nepoznavanje predmeta, cilja i metodologija prave astrologije.

Moderna astrologija je ekstremno površna astrologija. Nema svoj predmet, nema svoju metodologiju, izrasla na temeljima tradicionalne astrologije, istu je obesmislila, izvitoperila  dodajući principe koji nikada nijesu bili i neće biti dio istinskog hermetizma. Takođe, bez svog predmeta i objašnjenja mehanizma djelovanja, sa pravom se smatra kvaziastrologijom.Svoj predmet opravdava fizičkim univerzumom i otkrivanjem tri nove planete sunčevog sistema, Urana, Neptuna i Plutona, pa zašto da se Ii te planete ne uvrste u tumačenje slike neba jer zaboga moderno je doba tzv “ Vodolije? Ne priznaje hermetizam uinače niti osnovni hermetički postulat “ Kako je gore tako je i dolje” tj.isti ne razumije, objašnjavajući djelovanje astrologije kroz tobožnji “uticaj”  i “energiju “ planeta, magnetnim poljem i zakonom gravitacije, opasno se gurajući tamo gdje astrologiji nikada nije bilo mjesto, u nauci. Pored toga, moderna astrologija je plodno tlo za razne vrste manipulacija, osnova je novog svjetskog poretka i opasnost i prijetnja za pravu istinu i astrološko znanje koje egzistira još  od perioda drevnog Vavilona.

Počivajući na temeljima tradicionalne astrologije moderni astrolozi ne prihvataju i ne žele da prihvate činjenicu da je moderna astrologija kratko rečeno izmišljena astrologija lišena pravog hermetičkog značenja. Kao takva istrgnuta je od viševjekovne mudrosti i uzdignuta na pijedastal neznanja i slaboumlja. Dat joj je prostor i mogućnost djelovanja isključivo i samo zbog toga jer razvitkom naučne misli, sva filozofsko-magijska tumačenja života i svijeta od strane drevnih učenjaka vavilonske, arapske, antičke i helenističke škole bjehu potisnuta i odbačena kao besmislice ili što je najgore, modifikovana. Umjesto da astrolozi nastave sa praksom ove uzvišene mudrosti, oni su podlegli potrebi da astrologiju učine naučnom, akademskom, vječno pokušavajući da dokažu modernom, opšteprihvaćenom naučnom estamblišmentu da takva astrologija zaslužuje da bude dio zvanične nauke. Iz te težnje nastala je i opstala moderna astrologija koja je u stvari jedan bezbnadežan pokušaj da se ista “ozakoni” i konačno prihvati i nazove naukom. Kao takva ima više svojih pojavnosti danas koji su međusobno slični i teško ih je nabrojati, ali u osnovi to su: takozvana akademska astrologija, koučing astrologija ili astropsihologija sa primjesama “vibracionih” tehnika samopomoći te, tranzitna astrologija lišena tumačenja natala i drugih prediktivnih tehnika koje poznaje tradicionalna astrologija.

  Naučna i tzv.akademska astrologija

Naučna astrologija je termin koji je proistekao iz težnje astrologa da istu prozovu naukom. I ako ni jedan moderni astrolog neće njegovu astrologiju nazvati ni modernom a ni naučnom već samo astrologijom, oni ( moderni astrolozi) u stvari je smatraju naukom zbog činjenice da se u korijenu riječi astrologija nalazi  riječ “logos” pa zbog toga smatraju da ona zaslužuje da bude u ruhu zvanične  nauke i ako to nije niti će ikada biti. Zaboravljaju moderni astrolozi da je predmet prave astrologija prvenstveno metafizičko nebo pored naravno i dijela fiziočkih nebesa. Dakle sve što je metafizičko nije mjerljivo fizičkim metodama kojim raspolaže zvanična nauka, pa kako astrologija može biti nauka sa stanovišta zvanične naučne i astronomske misli? Nije sporno da su astrologiju npr. drevni arapski učenjaci poput Abu Mashara, Ibn Ezre, Al Kindija nazivali naukom, ali ne u kontekstu kako to moderni astrolozi misle.

Iz astrologije kao nauke, javila se težnja modernih astrologa i da istu “ozakone” i smjeste je u okvire akademskog zvanja. Širom svijeta  egzistiraju “insitituti” astrologije, no da li su oni zaista to kako se predstavljaju? Mnoge astrološke moderne škole u svijetu imaju svoje predavače, profesore, astrološke predmete težeći da astrologiju uvedu i u akademske krugove. Međutim, kao što astrologija nije nauka nije ni akademsko zvanje,a motiv težnje da astrologija bude na nivou fakulteta opet su materijalističke prirode i ništa više od toga. Sve bi to u suštini i moglo da se prihvati, da se slovo astrologije prenosi na pravi način i sa pozivom na astrološke izvore, međutim, kao što je naglašeno na početku, moderna astrologija tj. moderni astrolozi nemaju dovoljno znanja ni želje da na takav način predstave astrologiju.

5. Koučing i astropsihologija

U težnji da bude u korak sa modernim vremenima, kod modernih astrologa sve više preovladava koučing pristup, psihoanaliza, što sve opet potpada pod grane popularne psihologije. To nije astrologija, već miks različitih grana nauke što se opet može nadovezati na prethodnu temu u vezi naučne astrologije. Konsultacije sve više liče na odlaske kod psihoterapeuta, lišene dubine spoznaje života uz nedostatke davanja konkretnih predikcija čime se na taj način prikriva neznanje I želi se da se na taj način što lakše dođe do zarade.

6. Tranzitna astrologija i ego-narcistička astrologija danas.

Prethodne teme se nadovezuju na ovu trenutnu. Kome je namijenjena moderna astrologija? Kao što samo ime kaže, namijenjena je nažalost modernom egocentričnom čovjeku današnjice koji uvijek želi mnogo više od života, lišen skromnosti i vrlina cijenjenih nekada u tradicionalnim društvima. U miljeu brzog načina života, u konstantnoj trci za djelićem tjelesnog zadovoljstva, moderan čovjek želi i instant rješenje i odgovor. Rastrzan između potreba i mogućnosti, strahova i opasnih poriva, obraća se višim silama, no zaboravljajući da su većinom te “više sile”  lovci u mutnom u ljudskom obliku čekajući pogodan trenutak da neoprezni  pojedinac se upeca na vješto pripremljenu udicu. Šta je udica? ono čemu robuje čovjek današnjice posebno: ego. Upravo to nudi neprava/moderna astrologija, dace vam pregršt lijepih riječi gdje će vas veličati do granica koje se kose sa zdravim razumom i na kraju ćete dobiti lijepo upakovanu priču vašeg “idealnog “ života. Ako kojim slučajem ima  loših životnih stvari, new age moderni astrolog će vam uvijek reći da vi to možete “popraviti” zauzdati te lose planetarne “energije” i dovesti svoju vibraciju na viši nivo jer zaboga vi ste jedinstveni i neponovljivi ratnik svjetlosti. Način kako to možete popraviti jeste kroz  “pružanje ljubavi” i kroz korišćenje isključivo tranzitne astrologije i raznih tehnika “samopomoći”.  Tranziti sami po sebi ne ukazuju ništa ukoliko nije prethodno protumačen natalni horoskop, i uključene i određene prediktivne tehnike što modernu astrologiju očigledno košta vremena i umijeća jer je trka za lakom zaradom jedini motiv iste.

ISTORIJA MODERNE ASTROLOGIJE

Gore spomenute informacije i motivi su do te mjere izmijenile astrologiju da je ona poprimila jedan drugačiji oblik koji se kako smo naveli naziva moderna astrologija. Obzirom da je moderno doba započelo renesansom, zatim kroz reformaciju protestatizma, naučnog bekonovskog metoda, dekartovog racionalizma, pa sve do perioda prosvjetiteljstva u XVIII vijeku i doba velikih političkih revolucija u Francuskoj i SAD, nije teško zaključiti da je moderna astrologija, astrologija moderne istorijske epohe koja traje od XVIII vijeka do danas.

Rodonačelnika moderne astrologije je zaista bilo mnogo, ali među prvima se smatra Alan Leo, osnivač teozofskof društva Velike Britanije 1914. godine. Teozofija koja predstavlja duhovnu osnovu moderne astrologije, je eklektički miks budizma, spiritizma i kabale. Takvu astrologiju Alan leo je sa Helenom Blavacki poznatom kao madam Blavacki pokušao da učini prihvatljivom za materijalističku nauku, te je sa tom namjerom izvršio drastične intervencije u astrologiji i do neprepoznatljivosti istu i izmijenio.

Vremenom, teozofski pogled na astrologiju biva prevaziđen,a primat preuzimaju neki drugi astrološki pravci. Najprije takozvana ezoterična astrologija koju karakterišu odsustvo bilo kakvih konvencionalnih astroloških pravila i ad hoc tumačenje astrološke mape, prema trenutnoj inspiraciji samog astrologa koja opet zavisi od njegovog tobože vibracionog nivoa duše.

Nakon njih modernom astrologijom dominira takozvana psihološka astrologija, Sa tim je počeo jungista Den Radhjar, a danas je najpooznatiji predstavnik psihološke astrologije Liz Grin. Ovo su najvažniji pravci moderne astrologije, nikako i jedini. Zajedničko svima njima je isti duhovni dom iz kojeg su poteklia, to je teozofija i učenje ozloglašenog sataniste i skandaloznog čovjeka, Alistera Kroulija koji zajedno predstavljaju preteču savremenog “ Pokreta novog doba ( New age movement).

Ubrzani razvoj sredstava informisanja tokom XX vijeka, doveo je ne samo do novog porasta popularne astrologije, nego i do toga da moderna astrologija postane jedino poznata široj javnosti.

Koristeći ovu novu popularnost, posebno popularnost psihološke astrologije, pod okriljem moderne astrologije razvili su se najrazličitiji vidovi bavljenja astrologijom- od različitih novokomponovanih formi astrologije kao što su one u kojima se konbinuje moderna astrologija i numerologija, moderna astrologija i tarot i zapadna i istočna astrologija do dnevnih, nedjeljnjih i mjesečnih horoskopa, “kompatibilnosti” zodijačkih znakova, raznih “vrućih astroloških linija, call centara i sličnih vidova  jeftine zabave i banalne komercijalizacije koje sa astrologijom gotovo da nemaju nikakve veze.

Iz svega gore navedenog, nemoguće je obuhvatiti sve pojavne oblike u kojima se danas moderna astrologija prikazuje javnosti, ali se mogu izvesti jasni zaključci u pogledu toga šta modernu astrologiju razlikuje od tradicionalnem, a razlike se u suštinski ogledaju u sledećem:

  • Nepostojanje jasnog kosmološkog poretka i nedoslednost u tumačenju uz upotrebu tzv. transsaturna ( Uran, Neptun i Pluton, razni asteroidi itd.) zbog čega su isti bez ikakvog osnova našli svoje mjesto u njoj.
  • Nerazumijevanje prirode astrološke veze između neba i zemlje, koju moderna astrologija objašnjava kao silu koja modernoj nauci još nije poznata i koja tek treba da bude otkrivena.
  • Kopernikanski obrt koji Ptolomejevo centralno i simboličko mjesto Zemlje i Sunca, prebacuje sa duhovnog ka profanom.
  • Odsustvo doktorinarne utemeljenosti, definisani predmet i nestabilna astrološka osnova koja se stalno modifikuje, mijenja, proširuje unoseći na taj način zabunu i neprihvatanje ne samo od strane tradicionalnih astrologa nego i od strane crkve i moderne nauke.
  • Zloupotreba tradicionalne astrologije na način što pojedini  moderni astrolozi uzimaju iz tradicionalne astrologije samo ono što žele, odnosno što im odgovara i prave neku vrstu astroloških kompilacija raznih elemenata i metoda tradicionalne i moderne astrologije, često ističući da je tako nešto ne samo moguće već i poželjno.

Na ovaj način, nametanje “naučnog modela” modernu astrologiju je učinilo jedino razumljivom za šire narodne mase, i nametnut je jedan dominantno površan model shvatanja iste lišen tog hermetizma na čijim postulatima je prava astrologija i zasnovana.